ویزای مهاجرتی از طریق خانواده

بستگان درجه یک

این گروه ویزا بر مبنای نسبت خانوادگی نزدیک با تبعه آمریکا می باشد. این افراد به عنوان بستگان درجه یک (IR) شناخته می شوند. هرساله تعداد ویزاهای نامحدودی برای این گروه صادر می شود. ویزای مهاجرتی بستگان درجه یک مختص افراد ذیل می باشد:

 • IR-1: همسر تبعه آمریکا
 • IR-2: فرزند مجرد تبعه آمریکا که کمتر از 21 سال سن دارد.
 • IR-3: یتیمی که تبعه آمریکا در خارج از آمریکا به فرزندخواندگی قبول کرده است.
 • IR-4: یتیمی که تبعه آمریکا قصد دارد در آمریکا به فرزندخواندگی قبول کند.
 • IR-5: پدر و مادر تبعه آمریکا که حداقل 21 سال سن دارد.

گروههای اولویت دار

ویزای مهاجرتی گروههای اولویت دار خانوادگی مختص گروهی است که رابطه خانوادگی دورتری با اتباع آمریکا دارند. هم چنین افراد مشخصی می توانند به دلیل رابطه خانوادگی با مقیم دائمی، از ویزای مهاجرتی گروههای اولویت دار خانوادگی برخوردار شوند. هر ساله تعداد محدودی ویزا برای مهاجران بر پایه گروههای اولویت دار خانوادگی صادر می شود. این میزان در پایان هر گروه نمایش داده شده است. این گروه شامل افراد ذیل می باشد:

 • اولویت خانودگی اول (F1):
  فرزندان مجرد اتباع امریکا و فرزندان صغیر آنها (در صورتی که داشته باشند). 23400 ویزا برای این گروه وجود دارد.
 • اولویت خانوادگی دوم (F2):
  همسر، کودکان صغیر، و فرزندان مجرد (بالای 21 سال) مقیم دائمی. حداقل 77 درصد ویزاهای موجود برای این طبقه به همسر و فرزندان صغیر اختصاص می یابد و مابقی به فرزندان مجرد داده می شود. 114200 ویزا به علاوه ویزاهای استفاده نشده گروه اول به این گروه تعلق دارد.
 • اولویت خانوادگی سوم (F3):
  فرزندان متاهل اتباع آمریکا و همسر و کودکان آنها. 23400 ویزا برای این طبقه وجود دارد.
 • اولویت خانوادگی چهارم (F4):
  برادران و خواهران اتباع آمریکا و همسر و کودکان صغیر آنها مشروط بر اینکه اتباع آمریکایی حداقل 21 سال سن داشته باشند. 65000 ویزا برای این گروه وجود دارد.

آیا خبرنامه دفاتر حقوقی دکتر کاملی و همکاران را دریافت می نمایید؟

درخواست مشاوره