ویزای M

ویزای M-1: ویزای دانشجویان فنی و حرفه ای

ویزای M-1 ویزای موقت دانشجویی است که به دانشجویان بین المللی اجازه می دهد در مدارس معتبر فنی حرفه ای مانند مدارس تجارت یا مدارس آموزش عملی حاضر شوند. برای اینکه متقاضی واجد شرایط این ویزا باشد، باید در برنامه تمام وقت فنی و حرفه ای ثبت نام کند و این برنامه در موسسه مورد تأیید ایالات متحده باشد. متقاضیان باید ثابت کنند که دارای پول کافی برای حمایت از خود در طول دوره هستند و به محض اتمام تحصیل به کشور خود بازخواهند گشت. ویزای M-1معمولا به مدت دوره که حداکثر یک سال است صادر می شود و امکان تمدید ویزا نیز وجود دارد. ویزای M-1 هم چنین به دارنده ویزا اجازه می دهد به محض اتمام دوره مشغول آموزش عملی یا کار مرتبط موقت شود.

ویزایM-2 : اعضای خانواده دارنده ویزای M-1

همسر و فرزندان مجردِ زیر 21 سال می توانند برای پیوستن به همسر یا پدر و مادر خود تقاضای ویزای M-2 را (که منشعب از ویزای M-1است) بکنند. همسر دانشجو نمی تواند بدون کسب ویزای مناسب دانشجویی یا کاری پیشنهاد کاری ای را قبول کند یا مشغول به تحصیل شود. اما کودکانِ همراهِ دانشجو حق دارند در مدارس ابتدایی یا متوسطه آمریکا حاضر شوند.

آیا خبرنامه دفاتر حقوقی دکتر کاملی و همکاران را دریافت می نمایید؟