ویزای مهاجرتی EB-1 آمریکا

مهاجرت از طریق کار: EB-1

شما می توانید ویزای مهاجرتی کار را بر اساس اولویت اول دریافت کنید مشروط بر اینکه توانایی خارق العاده داشته، محقق یا استاد برجسته ای بوده، یا مدیر یک شرکت چندملیتی باشید. هر گروه شرایط خاصی دارد که باید تأمین شود.

استعداد خارق العاده

شما باید توانایی خارق العاده خود در علوم، هنر، آموزش، بازرگانی یا ورزش را به اثبات برسانید. این استعداد خارق العاده باید مورد تحسین مداوم ملی یا بین المللی واقع شده باشد. مدارک زیادی باید موفقیت شما در حوزه مربوطه را نشان دهد. در اینجا نیازی به پیشنهاد کاری نیست.

محققین و اساتید برجسته

شما باید ثابت کنید که موفقیت چشمگیر شما در حوزه علمی مربوطه در سطح بین المللی به رسمیت شناخته شده است. شما باید حداقل 3 سال سابقه پژوهش یا تدریس در حوزه علمی مربوطه را داشته باشید. شما باید برای تصدی پست دائمی آموزشی یا پژوهشی در دانشگاه یا سایر مؤسسات آموزش عالی وارد آمریکا شوید.

مدیر شرکت چندملیتی

از 3 سال قبل از درخواست برای اخذ ویزای EB-1، باید حداقل یک سال تجربه کار در یک شرکت خارج از آمریکا را داشته باشید و برای ادامه خدمت به همان شرکت یا سازمان وارد آمریکا شوید. شما باید در سطح مدیریتی یا اجرایی در خارج از آمریکا کار کرده باشید و این کار برای کارفرمای آمریکایی یا شرکت تابع یا وابسته آن بوده باشد.

آیا خبرنامه دفاتر حقوقی دکتر کاملی و همکاران را دریافت می نمایید؟

درخواست مشاوره