EB-4

مهاجرت از طریق کار: EB-4

شما می توانید صلاحیت دریافت ویزای مهاجرتی کار براساس اولویت چهارم را داشته باشید مشروط بر اینکه در زمره مهاجران خاص قرار داشته باشید. مهاجرین خاصِ ذیل صلاحیت دریافت ویزای کار بر اساس اولویت چهارم را دارند:

  • کارگران مذهبی
  • کارکنان صدا و سیما
  • مترجمین عراقی یا افغانی
  • عراقی هایی که به ایالات متحده آمریکا کمک کرده اند.
  • کارکنان سازمانهای بین المللی
  • پزشکان
  • اعضای نیروهای مسلح
  • کارکنان منطقه کانال پاناما
  • کارکنان بازنشسته ناتو-6
  • همسر و فرزندان کارکنان مرحوم ناتو-6

درخواست ویزای کار بر اساس اولویت چهارم برای مهاجر

   • برای درخواست ویزای کار بر اساس اولویت چهارم، کارفرما باید درخواست نامه I-360 (درخواست نامه مهاجران خاص، بیوه ها یا آسیایی-آمریکایی ها) را نزد اداره خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا مطرح کند.

خانواده دارندگان ویزای EB-4

   • همسر و فرزندان مجرد زیر 21 سال شما نیر می توانند وارد آمریکا شوند.

کارکنان صدا و سیما

بر اساس بخش (4)(b203) قانون مهاجرت و ملیت، دفتر بین المللی صدا و سیمای ایالات متحده (BBG) یا صاحب امتیاز رسمی BBG می تواند درخواست کار برای تبعه خارجی به همراه همسر و فرزندانش را بنماید. معانی برخی از اصطلاحات این بخش:

   • صاحب امتیاز BBG به معنی رادیو آسیای آزاد، رادیو اروپای آزاد و رادیو آزادی است.
   • کارمند صدا و سیما شامل خبرنگار، نویسنده، مترجم، ویراستار، تهیه کننده، گوینده اخبار، میزبان برای پخش اخبار، تحلیل خبر و سرمقاله، سایر عوامل پخش یا تحلیلگر اخبار می باشد. کارکنانی که صرفاً خدمات فنی یا خدمات پشتیبانی برای BBG یا صاحب امتیاز BBG انجام می دهند، جزء این تعریف قرار نمی گیرند.

فرم I-360 که BBG یا صاحب امتیاز BBG به طرفیت از تبعه خارجی برای تصدی کاری در BBG یا صاحب امتیاز BBG ارائه می کنند باید به همراه گواهی امضاء و تاریخ زده شده باشد. این گواهی باید اطلاعات زیر را در مورد کارمند خارجی آینده ارائه دهد:

   1. عنوان و شرح کامل کاری که کارمند خارجی انجام خواهد داد.
   2. توضیحی در مورد تخصص تبعه خارجی در حوزه اطلاع رسانی بدهد. از جمله این که تبعه خارجی چه مدتی مشغول به کار مرتبط با شغل آینده اش در آمریکا بوده است یا اینکه چگونه مهارتهای تبعه خارجی او را واجد صلاحیت برای انجام کار اطلاع رسانی در BBG یا صاحب امتیاز BBG می کند.

از دستورالعمل فرم360 I- پیروی کنید.

آیا خبرنامه دفاتر حقوقی دکتر کاملی و همکاران را دریافت می نمایید؟