EB-3

مهاجرت از طریق کار: EB-3

شما می توانید صلاحیت دریافت این نوع ویزای مهاجرتی را داشته باشید مشروط بر اینکه کارگر ماهر بوده، جزء متخصصین باشید یا در زمره سایر کارگران قرار گیرید.

  • “کارگران ماهر” اشخاصی هستند که انجام موفقیت آمیز کارشان مستلزم حداقل 2 سال آموزش یا سابقه کاری است. کار فصلی یا موقتی در این زمره قرارنمی گیرد.
  • “متخصصین” اشخاصی هستند که انجام موفقیت آمیز کارشان مستلزم حداقل مدرک لیسانس از دانشگاه آمریکایی یا معادل خارجی آن است و این افراد باید عضو حرفه باشند.
  • زیرمجموعه “سایر کارگران” مربوط به افرادی است که کار غیرتخصصی انجام می دهند و آن کار مستلزم کمتر از 2 سال آموزش یا تجربه است. کار فصلی یا موقتی در این زمره قرار نمی گیرد.

کارگران ماهر

  • شما باید داشتن حداقل 2 سال سابقه کاری یا آموزش را به اثبات برسانید.
  • شما باید کاری را انجام دهید که کارگر شایسته برای آن کار در آمریکا وجود نداشته باشد.

متخصصین

  • شما باید داشتن حداقل لیسانس از دانشگاه آمریکایی یا معادل خارجی آن را ثابت کنید. علاوه بر این، شما باید نشان دهید که مدرک لیسانس شرط متعارف برای ورود به آن حرفه است.
  • شما باید کاری را انجام دهید که کارگر شایسته برای آن کار در آمریکا وجود نداشته باشد.
  • آموزش و تجربه نمی توانند جایگزین مدرک لیسانس شوند.

کارگران غیرمتخصص

  • شما باید در زمانی که درخواست ویزا به نمایندگی از شما مطرح می شود قادر به انجام کار غیر تخصصی باشید، کاری که مستلزم کمتر از 2 سال آموزش یا تجربه است، دارای ماهیت موقتی یا فصلی نیست و کارگران شایسته برای انجام آن در آمریکا وجود ندارد.

آیا خبرنامه دفاتر حقوقی دکتر کاملی و همکاران را دریافت می نمایید؟

درخواست مشاوره