ویزای U

ویزای U-1: قربانیان فعالیت کیفری

ویزای غیرمهاجرتی U به قربانیان جرایم خاص اختصاص داده می شود. این قربانیان باید مورد آزار فیزیکی یا روانی قرار گرفته باشند و به مأمورین دولتی یا اجرای قانون در رسیدگی یا تعقیب فعالیت کیفری کمک کنند. کنگره با تصویب قانون قربانیان قاچاق و حمایت در برابر خشونت در اکتبر 2000 (که شامل قانون حمایت از زنان مهاجر مضروب می شود)، ویزای غیرمهاجرتی U را ایجاد کرد. هدف از تصویب این قانون تقویت توان نهادهای اجرای قانون در رسیدگی و تعقیب جرایمی هم چون خشونت خانگی، آزار جنسی، و قاچاق بیگانگان بوده است ضمن اینکه از قربانیان جرایمی که به دلیل جرم مورد اذیت بسیار قرارگرفته اند و خواستار همکاری با مقامات اجرای قانون در رسیدگی یا تعقیب فعالیت کیفری هستند، حمایت شود. این قانون همچنین باعث شده نهادهای اجرای قانون بهتر به قربانیان خدمت کنند.

آیا خبرنامه دفاتر حقوقی دکتر کاملی و همکاران را دریافت می نمایید؟