ویزای P

ویزای P-1: ورزشکاران معروف بین المللی یا اعضای گروه معروف سرگرمی

ویزایP-1 ویزای موقت غیرمهاجرتی است که به ورزشکاران، هنرمندان یا سرگرم کنندگان معتبر بین المللی اختصاص دارد. این افراد باید خواستار شرکت یا رقابت در رویداد یا مسابقه ای در آمریکا باشند. رویداد یا رقابت مربوطه باید اعتبار زیادی داشته باشد و نیازمند مشارکت فرد یا گروه معتبر بین المللی باشد.

متقاضی ویزای P-1 باید اعتبار شناخته شده بین المللی خود را با ارائه قرارداد (اگر این قراردادها معمولا بکار می روند) و سندی در رابطه با حداقل دو مورد زیر ثابت کند:

  • مشارکت با یکی از گروههای بزرگ ورزشی آمریکا در فصل گذشته
  • رقابت بین المللی با یکی از تیمهای ملی
  • مشارکت شایان توجه در مسابقات بین دانشگاهی آمریکا در فصل گذشته
  • بیانیه ای کتبی از جانب مقام رسمی اتحادیه ورزشی آمریکا یا نهاد حاکم در ورزش مبنی بر اینکه فرد یا تیم مورد نظر به چه جهت اعتبار بین المللی دارد.
  • بیانیه ای کتبی از جانب یکی از اعضای رسانه های ورزشی یا متخصص آن حوزه
  • مدرکی در زمینه رتبه بندی های بین المللی
  • دلیلی مبنی بر کسب افتخار یا جایزه ای بزرگ

علاوه بر این، متقاضیان باید از صنف کارگری مربوطه (در صورت وجود چنین صنفی) درخواست نظر مشورتی کتبی بکنند. در این نظر مشورتی، صنف باید در مورد دو موضوع توضیح دهد: اول، فرد یا گروه خارجی اعتبار بین المللی دارد یا خیر و دوم، خدمات او درخور و اندازه یک ورزشکار یا گروه معتبر بین المللی است یا خیر. در غیر این صورت، صنف کارگری می تواند “عدم مخالفت” خود را بیان دارد. دارندگان ویزای P-1 معمولا می توانند برای مدتی که مسابقه، رویداد یا نمایش در جریان است در آمریکا بمانند. اما این افراد می توانند ویزای پنج ساله دریافت کنند مشروط بر اینکه ثابت کنند خدماتی را در طول این دوره ارائه خواهند داد.

ویزای P-2: هنرمند در برنامه مبادله متقابل

ویزای P-2 در مورد فردی صادق است که موقتا برای انجام فعالیتهای هنری به ایالات متحده می آید- خواه به طور انفرادی به این امر بپردازد خواه به عنوان عضوی از گروه. این فعالیت باید تحت برنامه مبادله متقابل بین یکی از سازمانهای آمریکا و کشور دیگر باشد.

ویزای P-3: هنرمند در برنامه منحصر به فرد فرهنگی

ویزای P-3 در مورد فردی صادق است که برای به نمایش گذاشتن یا آموزش هنر منحصر به فرد فرهنگی موقتا به آمریکا می آید- خواه این فعالیت را به طور انفرادی انجام دهد خواه به عنوان عضوی از گروه.

آیا خبرنامه دفاتر حقوقی دکتر کاملی و همکاران را دریافت می نمایید؟