ویزای O

ویزایO-1 : بیگانکان با استعداد خارق العاده در علوم، هنر، آموزش، تجارت یا ورزش

ویزای O-1 برای افرادی که استعداد خارق العاده در علوم، هنر، آموزش، تجارت، یا ورزش دارند، در نظر گرفته شده است. متقاضی باید برای بهره گیری از این نوع ویزا اساسا استعداد خارق العاده ای داشته باشد و این امر با تحسین مداوم ملی یا بین المللی به اثبات رسیده باشد. با هنرمندان و سرگرم کنندگان تلویزیون و صنعت تصاویر متحرک به گونه ای متفاوت رفتار می شود چرا که این افراد باید موفقیت خارق العاده خود را به اثبات برسانند. اساسا متقاضیان ویزای O-1باید مدارک زیادی مبنی بر اینکه منابع بی طرف و واجد شرایطِ حرفه شان، استعداد و یا موفقیت خارق العاده شان را تأیید کرده اند، ارائه کنند.

ویزای O-1 بر مبنای دادخواستی است که کارفرمای آمریکایی طرح می کند. کارفرما باید پیشنهاد کار مشخصی در آمریکا را بدهد که انجام آن نیازمند فردی با استعداد خارق العاده است. کارفرمای متقاضی باید ثابت کند که کارمند آینده او دو ملاک ثابت فوق را احراز می کند: 1) انجام کار پیشنهادی نیازمند فردی با استعداد خارق العاده است و 2) هدف فرد از آمدن به آمریکا فعالیت در حوزه ای است که در آن استعداد خارق العاده دارد. ویزای O-1 اساسا برای حداکثر سه سال اقامت در آمریکا صادر می شود و می توان آن را هر سال به طور نامحدودی تمدید کرد.

آیا خبرنامه دفاتر حقوقی دکتر کاملی و همکاران را دریافت می نمایید؟