ویزای J

ویزای J-1: ویزای مبادله بازدیدکننده

هدف از ویزای غیرمهاجرتی “مبادله بازدیدکننده” این است که درک متقابل بین مردم آمریکا و سایر کشورها از طریق مبادلات فرهنگی و آموزشی بهبود یابد. ویزای غیرمهاجرتی مبادله بازدیدکننده به افرادی داده می شود که با مشارکتشان در برنامه مبادله بازدیدکننده موافقت شده است. متقاضی باید از طریق سازمان معین حامی برای یکی از گروههای این برنامه پذیرفته شده باشد. این برنامه را اداره تعیین و هماهنگی مبادله که وابسته به دیوان امور فرهنگی و آموزشی است اداره می کند. برنامه های مختلفی در این زمینه وجود دارد که هریک شرایط درخواست مخصوص به خود را دارند. این برنامه ها به متقاضیان اجازه می دهند در آمریکا کار، تحصیل، تدریس، آموزش یا تحقیق کنند.

این ویزا مخصوص اساتید، پژوهشگران، کارآموزان واجد شرایط، دانشجویان دانشگاه یا کالج، معلمان، دانش آموزان دوره متوسطه، متخصصین غیرآکادمیک، پزشک خارجی، بازدیدکننده بین المللی، بازدیدکننده دولتی، مشاور کمپ، دانشجوی تابستانی در برنامه کاری یا سفر یا دانشمندانی است که مدت کوتاه در آمریکا خواهند بود.

انتظار می رود شرکت کنندگان در پایان این برنامه به کشور خود بازگردند تا از تجربه و مهارتی که در آمریکا کسب کرده اند استفاده کنند.

ویزای J-2: اعضای خانواده دارنده ویزای J-1

همسر و فرزندان مجردِ زیر 21 سالی که دارنده ویزای J-1 را همراهی می کنند یا بعدا به او در آمریکا ملحق می شوند، می توانند درخواست ویزای J-2 را بکنند. با انقضای ویزایJ-1 ، ویزای J-2 نیز منقضی می شود.

آیا خبرنامه دفاتر حقوقی دکتر کاملی و همکاران را دریافت می نمایید؟