۵ مورد از مزایای کسب تابعیت ایالات متحده آمریکا

به قلم دکتر طاهر کاملی ایالات متحده آمریکا مرکز فرصتهای شخصی و کاری بوده و در زمره کشورهایی است که بسیاری از مهاجران آرزوی زندگی در آن را در سرمی پرورانند. افراد از اقصا نقاط دنیا برآنند که ایالات متحده آمریکا را خانه خود قرار دهند تا بدین وسیله از فرصتهای ترقی شغلی بسزایی بهره مند شوند. خصایص ظاهری حیرت انگیز، زیرساختهای بسیار توسعه یافته و مردمان خونگرم آمریکا، رغبت افراد به کسب کارت سبز و سکونت در این کشور را توجیه می کنند. چنانچه کسب تابعیت ایالات متحده آمریکا را مدنظر دارید، طیف جدیدی از امتیازات، منافع و حقوق در

درخواست مشاوره