لطفا مشاوره رایگان EB-1 و EB-2/NIW خود را دريافت كنيد

اگر در رابطه با فرآیند EB-1 یا EB-2/NIW سوال مهاجرت دارید، می توانید یک مشاوره رایگان با یکی از کارکنان فارسی زبان ما دريافت کنید.

لطفاً توجه داشته باشید که این مشاوره توسط دكتر كاملى انجام نمی شود، بلکه توسط کارمندان شرکت انجام می شود.

اگر سؤال یا مشکل پیچیده ای در مورد مهاجرت دارید که مربوط به فرآیند EB-1 یا EB-2/NIW نیست، لطفاً با دكتر كاملى وقت مشاوره دريافت کنید.

آیا خبرنامه دفاتر حقوقی دکتر کاملی و همکاران را دریافت می نمایید؟

درخواست مشاوره