رویه جدید اداره مهاجرت آمریکا در خصوص حفظ سرمایه گذاری

اداره مهاجرت و خدمات شهروندی ایالات متحده آمریکا در 14 ژوئن 2017 راهنمای جدید رویه و سیاست کاری خود را صادر کرد. یک از نکات قابل توجه مطرح در این راهنما این است که پس از سپری شدن دو سال اقامت دائم مشروط و به فرض ایجاد شغل برای 10 تبعه یا مقیم دائم آمریکا، سرمایه گذاران دیگر ناچار به ادامه سرمایه گذاری خود در پروژه نخواهند بود. به دیگر سخن، سرمایه گذاران تنها باید به مدت 2 سال از زمان دریافت اقامت دائم مشروط، سرمایه خود را در پروژه سرمایه گذاری حفظ نمایند. اما باید درنظر داشت که برخی از پروژه های سرمایه گذاری، سرمایه گذاران را مقید می کنند که وجوه خود را به مدت مشخصی (نوعا بین 5 تا 7 سال) به پروژه تخصیص دهند.

این رویه جدید به محض انتشار لازم الاجرا خواهد بود اما افراد می توانند نظرات خود در این خصوص را تا 28 ژوئن 2017 اعلام دارند.

منبع: National Law Review

درخواست مشاوره