ویزای موقت غیرمهاجرتی

ویزای غیرمهاجرتی برای افرادی صادر می شود که اقامتگاه دائمی شان خارج از ایالات متحده است اما می خواهند به طور موقت در آمریکا بمانند. ویزای غیرمهاجرتی اغلب اوقات برای گردشگران، تاجران، دانشجویان یا کارگران متخصص صادر می شود. ویزای غیرمهاجرتی به فرد اجازه می دهد در مدت اعتبار ویزا برای هدف خاصی به ایالات متحده سفر کند. افرادی که موقتا به آمریکا سفر می کنند در رده “غیرمهاجرین” قرار دارند زیرا نمی خواهند به طور دائمی در آمریکا بمانند. برخلاف مهاجرین، محدودیتهای عددی کمتری بر غیرمهاجرین اعمال می شود و احتمال چشم پوشی از عدم قابلیت پذیرش آنها بیشتر است.

آیا خبرنامه دفاتر حقوقی دکتر کاملی و همکاران را دریافت می نمایید؟