ویزاهای دائم مهاجرتی

ویزاهای مهاجرتی مختص اتباع خارجی است که می خواهند به طور دائم در ایالات متحده آمریکا کار و زندگی کنند. کارت سبز یا وضعیت اقامت دائمی، به افراد اجازه می دهد به طور دائم به عنوان مهاجر در ایالات متحده زندگی کنند. فرد باید ایالت متحده را به عنوان اقامتگاه دائمی خود در نظر بگیرد. در صورتی که فقدان چنین قصدی کشف شود، فرد از امتیاز اقامت دائمی محروم خواهد شد. با اینکه دارنده کارت سبز می تواند چندین اقامتگاه داشته باشد، اما اقامتگاه دائمی وی باید ایالت متحده آمریکا باشد. افزون براین، امکان اخراج دارنده کارت سبزی وجود دارد که از قوانین مشخصی تخطی کرده مانند اینکه مرتکب جرمی مرتبط با مواد مخدر شود.

آیا خبرنامه دفاتر حقوقی دکتر کاملی و همکاران را دریافت می نمایید؟