سؤالات مربوط به برنامه زنده مهاجرت به کانادا

در صورت تمایل به طرح سؤالات خود در خصوص مهاجرت به کانادا از جناب آقای عظیمی، لطفا آنها را در ذیل بنویسید.

آیا خبرنامه دفاتر حقوقی دکتر کاملی و همکاران را دریافت می نمایید؟

درخواست مشاوره