سؤالات برنامه زنده

چنانچه تمایل دارید سؤالات خود را با جناب آقای کاملی مطرح نمایید، لطفا آنها را در ذیل بنویسید.

آیا خبرنامه دفاتر حقوقی دکتر کاملی و همکاران را دریافت می نمایید؟

درخواست مشاوره