انواع ویزاها

این بخش خلاصه ای از طیفهای مختلف ویزا که در قوانین مربوط به ویزای مهاجرتی و غیرمهاجرتی آمریکا قید شده اند، ارائه خواهد کرد.

ویزای موقت غیرمهاجرتی

ویزای غیرمهاجرتی برای افرادی صادر می شود که اقامتگاه دائمی شان خارج از ایالات متحده است اما می خواهند به طور موقت در آمریکا بمانند. ویزای غیرمهاجرتی اغلب اوقات برای گردشگران، تاجران، دانشجویان یا کارگران متخصص صادر می شود. ویزای غیرمهاجرتی به فرد اجازه می دهد در مدت اعتبار ویزا برای هدف خاصی به ایالات متحده سفر کند. افرادی که موقتا به آمریکا سفر می کنند در رده “غیرمهاجرین” قرار دارند زیرا نمی خواهند به طور دائمی در آمریکا بمانند. برخلاف مهاجرین، محدودیتهای عددی کمتری بر غیرمهاجرین اعمال می شود و احتمال چشم پوشی از عدم قابلیت پذیرش آنها بیشتر است.

ویزاهای دائم مهاجرتی

ویزاهای مهاجرتی مختص اتباع خارجی است که می خواهند به طور دائم در ایالات متحده آمریکا کار و زندگی کنند. کارت سبز یا وضعیت اقامت دائمی، به افراد اجازه می دهد به طور دائم به عنوان مهاجر در ایالات متحده زندگی کنند. فرد باید ایالت متحده را به عنوان اقامتگاه دائمی خود در نظر بگیرد. در صورتی که فقدان چنین قصدی کشف شود، فرد از امتیاز اقامت دائمی محروم خواهد شد. با اینکه دارنده کارت سبز می تواند چندین اقامتگاه داشته باشد، اما اقامتگاه دائمی وی باید ایالت متحده آمریکا باشد. افزون براین، امکان اخراج دارنده کارت سبزی وجود دارد که از قوانین مشخصی تخطی کرده مانند اینکه مرتکب جرمی مرتبط با مواد مخدر شود.

آیا خبرنامه دفاتر حقوقی دکتر کاملی و همکاران را دریافت می نمایید؟