موج ضد مهاجرتی نگرانی شما را برانگیخته است؟ هم اینک درخواست مهاجرت از طریق خانواده خود را ثبت نمایید.

به قلم دکتر طاهر کاملی دونالد ترامپ اولویتهای خود را در طول انتخابات ریاست جمهوری واضح و آشکار ساخت. اِعمال قوانین مهاجرتی در زمره این اولویتها به شمار می رود.